DSpace
 

KIDS-D @ SWU >

Items for Author "สมจิต สวธนไพบูลย์ และคณะ"

Return to Browse by Author
Sort by Title Sorting by Date

Showing 15 items.

Issue DateTitleAuthor(s)
5-Jun-2009 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมศักยภาพชุมชนแห่งการเรียนรู้ สมจิต สวธนไพบูลย์ และคณะ
5-Jun-2009 การวิจัยและพัฒนา เทคนิคการจัดการด้านประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีพื้นบ้านบนพื้นฐานด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง สมจิต สวธนไพบูลย์ และคณะ
5-Jun-2009 การวัดและประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สมจิต สวธนไพบูลย์ และคณะ
5-Jun-2009 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการจากหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สมจิต สวธนไพบูลย์ และคณะ
8-Jun-2009 การวิจัยและพัฒนา การปฏิรูปการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากห้องเรียนธรรมชาติสู่สากล สมจิต สวธนไพบูลย์ และคณะ
8-Jun-2009 การวิจัยและพัฒนา รูปแบบการสร้างแหล่งการเรียนรู้แบบเบ็ดเสร็จ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สมจิต สวธนไพบูลย์ และคณะ
8-Jun-2009 การวิจัยและพัฒนา กระบวนการสร้างวิสัยทัศน์สู่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยกระบวนการทางธรรมชาติบนฐานการวิจัยในชั้นเรียน สมจิต สวธนไพบูลย์ และคณะ
8-Jun-2009 การวิจัยและพัฒนา ชุดการเรียนรู้กระบวนการส่งเสริมศักยภาพภูมิปัญญาไทยทางวิทยาศาสตร์ สมจิต สวธนไพบูลย์ และคณะ
8-Jun-2009 การวิจัยและพัฒนาชุดฝึกอบรมการต่อยอดศักยภาพภูมิปัญญาไทยทางวิทยาศาสตร์ สมจิต สวธนไพบูลย์ และคณะ
8-Jun-2009 การสังเคราะห์ศักยภาพผู้ทรงภูมิปัญญาไทยทางวิทยาศาสตร์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน สมจิต สวธนไพบูลย์ และคณะ
8-Jun-2009 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ตามสาระการเรียนรู้ ระดับช่วงชั้นที่ 4 สมจิต สวธนไพบูลย์ และคณะ
8-Jun-2009 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบการจัดหลักสูตร สมจิต สวธนไพบูลย์ และคณะ
8-Jun-2009 การวิจัยและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยทางวิทยาศาสตร์สู่การปฏิรูปการศึกษา สมจิต สวธนไพบูลย์ และคณะ
8-Jun-2009 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ สมจิต สวธนไพบูลย์ และคณะ
8-Jun-2009 รูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามสภาพจริง สมจิต สวธนไพบูลย์ และคณะ

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2007 MIT and Hewlett-Packard - Feedback