DSpace
 

KIDS-D @ SWU >

Items for Author "คณะมนุษยศาสตร์ มศว"

Return to Browse by Author
Sort by Title Sorting by Date

Showing 1 items.

Issue DateTitleAuthor(s)
2553 เข็มขาว...ข่าวมนุษย์ ฉบับปฐมฤกษ์ กุมภาพันธ์ 2553 คณะมนุษยศาสตร์ มศว; คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (ที่ปรึกษา); รองคณบดีทุกฝ่าย (ที่ปรึกษา); หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา (ที่ปรึกษา); รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและกิจการพิเศษ (ประธาน); นายเจนจบ สุขแสงประสิทธิ์ (รองประธาน); นายขุนแผน แสงทุย (กรรมการ); นายอนุรักษ์ หงษ์ขาว (กรรมการ); นางสมปอง เจริญรัตน์ (กรรมการ); นางประกาย แพงคูณ (กรรมการ); นางสุชานาถ รักศรี (กรรมการ); นางสาวเรณู ขจรกุลจีระ (กรรมการ); นางสาวอริสรา เรืองยศ (กรรมการและเลขานุการ)

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2007 MIT and Hewlett-Packard - Feedback